Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.aestheclinic.com

 

Чл. 1. Настоящият документ урежда отношенията между „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД, ЕИК 126609358 и Потребителите  на уебсайта www.aestheclinic.com, като съдържа регулация на условията за използване на уебсайта и  отношенията относно сключване на договори за покупко-продажба с Потребителите на електронния магазин.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД, ЕИК 126609358, собственик на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.aestheclinic.com  е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. София 1700, район Лозенец, ж.к. Витоша, бул. Симеоновско шосе No 62, ет. 1, телефон 0700 11 900, е-мейл: info@aestheclinic.com

2.1.  Надзорни органи:

2.1.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 тел.: (02) 91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2.1.2.  Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 933 05 65 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

2.3.      Регистрация   по   Закона   за   данък   върху   добавената   стойност

№ BG126609358

 

III.  ДЕФИНИЦИИ

Чл. 3 Определения, използвани в настоящите общи условия:

 • „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 • „Търговец“ е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
 • „Доставчик“ е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.
 • Стока“ е движима материална вещ.
 • „Услуга“ е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.
 • „Клиент“ е всяко физическо лице, юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието на електронния магазин  и което е заявило приемане на оферта за сключване на договор за покупко-продажба.
 • „Поръчка“ е индивидуалната заявка от съответния клиент през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща .
 • „Услуги“ са всички действия, осъществявани от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.
 • Електронен магазин” – настоящият уебсайт www.aestheclinic.com , който предлага чрез електронна търговия козметични и други продукти и услуги.

 

 1. ОБВЪРЗВАЩА СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 4 Общите условия на www.aestheclinic.com обвързват всички Клиенти/Купувачи и потребители на Платформата.

4.1.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте  се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.2.   „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайтът функционира и условията за ползването му, или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна, ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Купувача и Продавача.

 • Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Платформата се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
 • Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ние не носим отговорност за общите условия на уебсайтове, които не администрираме, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.5. Уебсайтът www.aestheclinic.com, представлява платформа, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

5.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

5.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

5.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

5.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;

5.5. Да получават информация за промоции, новини и нови продукти, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, посредством абониране за електронен бюлетин;

5.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

5.7. Да бъдат уведомявани за правата си, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 

 1. МЕТОДИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6.  Пазаруването чрез електронния магазин се извършва по един от следните начини:

6.1. Регистрация чрез създаване на профил в www.aestheclinic.com .

6.1.1. С попълване на данните си и натискане на бутона „Завърши“ или друго подобно ясно изявление на воля, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

6.1.2. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

6.1.3. Получателят потвърждава регистрацията и чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя.

6.1.4. При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6.1.5. При пазаруване, информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка.

6.2. Пазаруване без регистрация – като Гост (Бърза поръчка), като в този случай при всяка поръка освен избраните продукти, Потребителят, следва да въведе своите имена, телефон за връзка, email и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Условия при всяка поръчка.

 

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ  ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. При сключване на договор за покупко-продажба посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика, при кумулативно спазване на описаните в настоящия член условия:

7.1. Договорът се сключва на български език.

7.2. Договорът между Доставчика и Потребителя включва настоящите общи условия, достъпни на адрес www.aestheclinic.com

7.3. Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията, или при пазаруване като гост .

Чл. 8. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на извършването на заявка от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

Чл. 9. За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

Чл. 10. Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 11. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика съгласно следната процедура:

11.1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

11.2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез  идентифициране с име и парола.

11.3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

11.4. Предоставяне на необходимите данни при покупка на стока без регистрация – като гост;

11.5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

11.6. Избор на способ и момент за плащане на цената – наложен платеж (плащане в брой на куриера при доставка) или с кредитна/дебитна карта .

Чл. 12. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

12.1. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него стоки.

12.2. Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

12.3. Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

12.4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл.13. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

13.1. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 14. Успешно регистрираният Потребител, както и този, който прави  поръчка чрез сайта на електронния магазин www.aestheclinic.com  като гост, получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва, както и да извършва рекламация по надлежния ред.

Чл. 15. Потребителят има право:

15.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин www.aestheclinic.com по реда и условията, посочени в него.

15.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.

15.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

Чл. 16. Потребителят е длъжен:

16.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на заявяване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.

16.2. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

16.3. Да уведомява незабавно „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

16.6. Да не извършва злоумишлени действия.

Чл. 17. Електронният магазин www.aestheclinic.com има право:

17.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.

17.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай www.aestheclinic.com не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.

17.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др.

17.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин www.aestheclinic.com. Те остават собственост на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

17.5. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен www.aestheclinic.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;

17.6. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

Чл. 18. Електронният магазин www.aestheclinic.com:

18.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

18.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.

18.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин. Ако в резултат на ползване на електронния магазин www.aestheclinic.com, на продукти или услуги от него от Ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

18.4.  Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

18.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин www.aestheclinic.com.

18.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Чл. 19. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин www.aestheclinic.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД.

 

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 20. Правилата на Раздел VII/ ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ  ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН/   от настоящите Общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Чл. 21. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

21.1. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в български левове.

21.2. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

21.3. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

21.4. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

21.5. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащите в нея стоки без стойността на доставката.

21.6 Продаваните стоки са собственост на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД.

21.7 Потребителят вижда в сайта www.aestheclinic.com единствено продуктите, които са налични към момента. Ако се случи Потребител да направи поръчка за продукт, който не е наличен той бива уведомяван своевременно по телефона.

21.8. При използване на предоставените средства за комуникация с „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД няма никаква начислена допълнителна стойност.

Чл. 22. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 23. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 24. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на поръчаните стоки, при условие, че те не са използвани, не е увредена целостта на опаковката им и е запазен търговския вид, в който са получени (всички стикери, етикети и други трябва да са на продукта). Необходимо е да се приложи документ за извършено плащане.

Чл. 25 В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор при положение, че стоките отговарят на условията на чл. 24. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят я е върнал  за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Също така потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество, цялости и безопасност по време на 14 дневния срок по чл. 24.

Чл. 26.  Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

ЧЛ. 27 Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми, ако има авансово плащане, в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл. 28. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

 

 1. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 29.  Доставката на продукти с обща стойност над 100 (сто) лв. е за сметка на www.aestheclinic.com.

Чл. 30. Цената за доставка на поръчки под 100 (сто) лв. с куриерска фирма се изчислява спрямо тарифата на спедиционото дружество.

30.1. Изисквания за доставки с фиксиран час се заплаща допълнително и е според възможностите на куриера.

30.2. Доставки се извършват само на територията на България и само след потвърждение от страна на потребителя. Представител на електронния магазин www.aestheclinic.com се свързва по телефона с потребителя за потвърждение на поръчката и уточняване на деня и часа за доставка в работно време.

30.3. Доставка до адрес се извършва с куриер  от понеделник до петък между 9.00 и 17 часа. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.

30.4. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.

30.5. Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.

30.6. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

30.7. Поръчката се получава единствено от лицето, направило поръчката.

30.8. Ако стоката не бъде доставена поради различни причини при доставка на куриер, същият е задължен да посети обекта втори път в рамките на работния ден или на следващия работен ден. Повторното посещение се извършва след установен контакт по телефона между куриера и лицето, поръчител на стоката. Повторното посещение не се заплаща от клиентът.

30.9. В случай на направено предварително плащане и отказ на Потребителя да получи поръчката, както и при неспазване на установен от Потребителя заявен конкретен ден и час за доставка, то „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД  се задължава в срок от 30 дни от отказа и посочването на данни за възстановяване на сумата, да възстанови  стойността на поръчката по посочен от Потребителя начин, като обаче се приспаднат разходите по възстановяването на сумата и стойността на куриерските разходи, като същите са за сметка на Потребителя.

30.10. Поради неспазване на установен от Потребителя заявен конкретен ден и час за доставка и/или при отказ на Потребителя да получи пратката, в случай, че е заявено плащане „наложен платеж“, то Потребителя може да откаже стоката, но дължи разходите за изпращане и връщане на продуктите.

30.11. Потребителят има право да откаже поръчка по всяко време, като Потребителя не дължи разходи за куриер, ако отказа е направен преди заявяването на изпращане до Потребителя към куриерската фирма, която ще извърши доставката.

30.12. При сгрешен или липсващ продукт /който е в наличност в електрония магазин/ такъв се изпраща на същия или следващия работен ден. Сгрешен продукт се заменя за сметка на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД. При сгрешен или липсващ продукт Потребителят не заплаща допълнително такса за доставка

30.13.  При определени промоции Потребителят може да получи правото за безплатна доставка за поръчки, по-малки от 100 (сто) лв.

30.14. Потребителят може да върне закупен продукт в 14-дневен срок от датата на закупуване с приложен документ за извършеното плащане. Условието за връщане е продуктът да не е използван, в ненарушена опаковка и с етикети на производителя и вносителя. Транспортните разходи са за сметка на Потребителя. Парите се възстановяват в 30-дневен срок от датата на получаване на продукта обратно при „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 32. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

        XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 33.  Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679).

33.1. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията/заявка на поръчката.

33.2. Доставчикът приема и обявява на сайта си Декларация за поверителност на личните данни, достъпна на адрес www.aestheclinic.com

33.3. С използването на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Потребителят приема, че Доставчика може да използва тези данни в съответствие с Декларация за поверителност на личните данни.

33.4. Идентифициране на Потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин www.aestheclinic.com става чрез неговия IP адрес.

Чл. 34. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своята парола, Доставчикът е осигурил процедура за възстановяване.

Чл. 35. Информация за трети страни и партньори на сайта:

35.1.  За да функционира правилно нашият уеб сайт и за да повишаваме качеството на обслужване и предлагани продукти, ние използваме програмни решения, които биха могли да получа достъп до вашия IP адрес и да анализират вашето поведение при престоя в нашата уеб страница.

35.2.  Електронният магазин www.aestheclinic.com както и повечето сайтове автоматично събират информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп.

 

XIII. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 36. В съдържанието на електронния магазин www.aestheclinic.com са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 37. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика при условията на чл. 4. 2 от настоящите условия.

37.1. Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя ако последният не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Чл. 38. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.aestheclinic.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

 

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 40. За неуредените в настоящия договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 41. При възникване на спор относно онлайн покупка, клиентът/потребителят има право да отнесе спора за разглеждане директно към „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД, чрез негов сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail и адрес за кореспонденция. В случай на не постигане на съгласие между страните и не решаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния съд – Софийски районен / градски съд.

Чл. 42. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на ……………… г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Обща информация:

Уеб сайтът www.aestheclinic.com собственост на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД. Дружеството осъществява освен основната си медицинска дейност и дейност, свързана с електронна търговия на професионална марка на козметика за коса, на която дружеството е официален представител за България, а именно – Cesare Ragazzi Laboratories – Italy.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт.

Видове лични данни, които съхраняваме:

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да Ви предостави своите стоки и услуги. Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите ни.

 

ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ

Какви данни събираме:

 • Име;
 • Имейл;
 • Телефон;
 • Адрес;
 • В случай че за създаване на акаунт се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, ние имаме нужда от достъп до данните, необходими за Вашето идентифициране в съответната социална или друга мрежа, а именно имена и електронен адрес (email).

 

За какво ги събираме:

 • За да ви дадем възможност да създадете профил в нашия уебсайт;
 • За да управляваме профила създаден от вас;
 • За да може да ви доставим поръчаните от Вас продукти и да осъществим покупко-продажба;
 • За да организираме връзката си с Вас.

 

Каква е законната основа за използване на тези данни:

 

 • Договор: изпълнение на договор, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор.
 • Съгласие: При регистрация ние ще ви помолим за Вашето съгласие. За комуникация с Вас относно рекламни и маркетингови цели „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКА КАТО „ГОСТ” ИЛИ ПО ТЕЛЕФОН:

 

Какви данни събираме:

 • Име;
 • Телефон;
 • Адрес;

 

За какво ги събираме:

 • За да може да ви доставим поръчаните от Вас продукти и да осъществим покупко-продажба;
 • За да организираме връзката си с Вас.

 

Каква е законната основа за използване на тези данни:

 • Договор: изпълнение на договор за покупко-продажба, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор.

Сайтът не съхранявате данни за банкови карти.

Възстановяването на сумата е по същата банкова карта когато плащането е през ВПОС

 

ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ОСТАВЯНЕ НА КОМЕНТАР:

 

Какви данни събираме:

 • Име;
 • Всеки коментар, в който ни предоставяте друга лична информация.

 

За какво ги събираме:

 • За да ви предоставим възможност да изразите мнението си;
 • За да отговорим на потенциални въпроси, които имате.

 

Каква е законната основа за използване на тези данни:

 • Съгласие: при публикуване на коментар от Ваша страна, чрез съответната форма за това, ще поискаме Вашето съгласие.

 

Събиране на личните Ви данни

Ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставите.

Това може да бъде:

 • директно от Вас, например като направите регистрация в нашия уебсайт, направите поръчка по телефон или оставите коментар; или
 • косвено от Вас, например когато посетите нашия уебсайт.

 

Отказ от предоставяне на лични данни

Вие решавате дали да ни предоставите Ваши лични данни. Имайте предвид, обаче, че ако не ни дадете определени лични данни, няма да можете да се възползвате от някои опции, налични на нашия уебсайт.

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни

При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата декларация, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

Споделяне на личната Ви информация

Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица, когато:

 • това е законово изискване;
 • това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата и дружеството, което го разработва);
 • това е необходимо за функционирането на бисквитките, с които сте се съгласили;
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).

Ако го направим, изискваме от тези трети страни да спазват сигурността на Вашата лична информация и да я третират в съответствие със закона. Освен това всички доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашата лична информация в съответствие с нашите правила.

Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват вашите лични данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват само вашата лична информация:

 • за конкретни цели; и
 • в съответствие с нашите инструкции.

Сигурност и защита на Вашата лична информация

Вашата лична информация заслужава защита и сигурност, като сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.
Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Вашите лични данни, когато правите поръчка като гост, ще бъдат съхраняване до 3 /три/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат анонимизирани. Вашите лични данни, които обработваме, въз основа на регистрацията Ви в нашия уебсайт, се съхраняват за период от 5 / пет/ години от последното Ви влизане в профила. В този случай, ние считаме, че не се интересувате повече от представените продукти.

Актуалност на личната Ви информация

Ние се стремим да поддържаме личната информация, която съхраняваме за Вас, точна и актуална. В случай, че сте се регистрирали в нашия уебсайт, Вие имате възможност във всеки един момент да извършите корекция на Ваши лични данни, които считате за не актуални.

Упражняване на Вашите права

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:

 • Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали го обработваме правилно;
 • Коригиране на личната информация, която държим за вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за вас;
 • Изтриване на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да продължим да я обработваме;
 • Ограничаване на обработката на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване;
 • Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
 • Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни.
 • Оттегляне на даденото от Вас съгласието по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

Вие можете да упражните правата си по един  от следните начини:

 • лично, чрез подаване на писмено заявление до „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД.
 • по електронен път, на имейла на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ ЕСТЕ КЛИНИК“ ЕООД  info@aestheclinic.com. В този случай заявлението Ви трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото квалифицирано  удостоверение  на електронен подпис за физическо лице.

Вие имате и правото по всяко време да подадете жалба до Надзорния орган на Република България – Комисия за защита на личните данни. За да се запознаете с условията за подаване на жалба до Комисията по защита на данните, моля посетете уебсайта на КЗЛД на следния адрес: https://www.cpdp.bg

 

Промени в настоящата Декларация за поверителност

*** Всички изменения и допълнения в настоящата Декларация за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на нашия уебсайт: www.aestheclinic.com.

 

За връзка с нас:

Работно Време: Всеки делничен ден от 7:30 до 19:30 ч.

бул. „Симеоновско шосе“ No: 62, София 1700

КОНТАКТИ 0700 11 900  info@aestheclinic.com

 

За връзка с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg